חוזה העסקה פרילנסר

רקע –

בשנים האחרונות גוברת המגמה של עובדים אשר בוחרים לעבוד ולתת שירות כפרילנסרים, בין אם במקביל לעבודתם כשכירים ובין אם כעצמאים 'על -מלא'. באופן טבעי, כמעט כל עסק, חברה או ארגון נדרשים להתקשר עם פרילנסרים בחוזי העסקה והסכמים למתן שירות.

משרד עורך דין מוטי כהן עורך הסכמי הזמנת עבודות וחוזה פרילנסר.

מהו פרילנסר?

פרילנסר  (Freelancer) הוא עצמאי אשר נותן שירות מוגדר, לרוב תחום בזמן, אשר אינו עובד שכיר של מזמין העבודה ואינו כפוף לו מבחינת יחסי עבודה.

מדוע חשוב להגדיר את יחסי העבודה?

כאשר מתקיימים יחסי עבודה (יחסי עובד-מעביד), מעסיק נדרש לעמוד בדרישות החוק שנוגעות לעניין, בהוראות תקנות וכן הסכמים קיבוציים. מן הצד השני מגיעות לעובד השכיר זכויות מכוח הדין.

למשל- המעסיק נדרש להפריש סכומים עבור פנסיה ופיצויי פיטורין, לשלם דמי הבראה, תשלום דמי-נסיעות, ימי חופשה שנתיים ובמקצועות מסוימים קיימות דרישות נוספות מכוח הסכמים קיבוציים – כמו למשל שעות מנוחה מוגדרות, תשלום עבור ביגוד ועוד.

הגדרת היחסים כמזמין-נותן שירות, 'משחררות' את מזמין השירות מכפיפות לחוקים הנ"ל ומאפשרות לו להתקשר עם ספק באופן ישיר ובעבור תמורה מוסכמת. במקביל, הפרילנסר אינו כפוף למעסיק והוא רשאי לעבוד ולתת שירותים במקביל במקומות אחרים.

נדגיש כי הגדרת ספק כפרילנסר לא נועדה לאפשר למעביד להתחמק מחובותיו ולהעסיק עובד שכיר 'במסווה' של פרילנסר כדי לחסוך בעלויות ישירות ועקיפות. יובהר כי בסמכות בית המשפט לקבוע את סטטוס יחסי העבודה בין הצדדים, ובמקרים כאלו רשאי בית המשפט לקבוע בדיעבד כי העובד יזכה לתנאים זהים של עובד שכיר ואף לחייב את המעסיק בפיצויים עונשיים, אם נמצא כי הוא נהג בחוסר תום לב.

לכן מוטב להתייעץ עם עורך דין בטרם מתקשרים בהסכם עם עובד, באופן כזה או אחר, על מנת לצמצם סיכונים משפטיים ולפעול בהתאם להוראות החוק.

היבטים משפטיים של העסקת פרילנס –

סעיפים מהותיים בחוזה העסקה של פרילנסר:

לכל חוזה התקשרות מאפיינים משלו, אשר נובעים מסוג העסק וסוג השירות שניתן. יחד עם זאת הנקודות הבאות חשובות ויש להתייחס אליהן בכל הסכם התקשרות עם פרילנסר:

 1. אי תחולת יחסי עובד-מעביד – זוהי הרי מהות ההסכם ויש לציין זאת בבהירות.
 2. הגדרה מדויקת של השירות
 3. לוחות זמנים לביצוע ואבני דרך – האם החוזה תחום בזמן? אם כן יש להגדיר לוחות זמנים ברורים, אבני דרך לביצוע וכן הוראות שנוגעות לחריגה מלוחות הזמנים וההשלכות בהתאם.
 4. תשלום: סכום התמורה, חלוקה לתשלומים ומועדי התשלום, האם כולל מע"מ?
 5. זכויות יוצרים וקניין רוחני –  הגדרת יחסי העבודה קשורה באופן ישיר לבעלות בזכויות יוצרים. חוק זכויות יוצרים קובע כי במקרים רבים הבעלים ביצירה מוזמנת יהיה היוצר. (כלומר הספק). לכן מומלץ להתייחס ישירות לשאלה זו, וודאי בהסכמים בעלי השלכות על זכויות יוצרים וקניין רוחני.
 6. סודיות – סעיף אשר מגדיר מהו מידע רגיש ו/או סודי של המזמין ומהן מחויבויותיו של ספק השירות.
 7. פרטיות ואבטחת מידע ספק השירות עשוי להיחשף למידע אישי ו/או רגיש אודות אנשים. לכן יש לכלול בהסכם תנאים ברורים בנוגע לחובת שמירת הפרטיות ואבטחת המידע מצד הספק. מקור הדרישות האלה הוא בין היתר בחוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע אשר מתייחסות לחובות בעל מאגר מידע בהתקשרות עם שירותי מיקור חוץ.
 8. אופן סיום ההתקשרות – באילו תנאים ניתן לסיים את ההתקשרות? האם נדרשת הודעה מראש ובאיזו אופן עליה להינתן? מה התנאים בהם נותן השירות יכול לסיים את ההתקשרות?
 9. רישיונות מקצועיים, ביטוחים ואחריות מקצועית– יש לוודא כי ספק השירות מחזיק ברישיונות הנדרשים לביצוע העבודה ובביטוחים מתאימים.
 10. התקשרות עם ספקי משנה – האם מותר לספק להתקשר עם ספק משנה לצורך ביצוע השירות?
 11. התייחסות בהסכם למקרה בו בית משפט יפסוק כי התקיימו בדיעבד יחסי עבודה. כיצד יתבצע קיזוז בין הספק לבין מזמין העבודה.

אציין כי רשימה זו אינה כוללת את כל הסוגיות והנקודות שיש להתייחס אליהן. מטבע הדברים לכל עסק מאפיינים משלו וובהתאם תידרש התייחסות ספציפית לכל סוג שירות ועיסוק.

מאמר זה מהווה סקירה כללית ואינו בא במקום יעוץ משפטי נקודתי, לכן אין להסתמך עליו ללא בחינת נסיבות העניין.

משרדי עורך הסכמי הזמנת שירותים וחוזי העסקת פרילנסרים, מוזמנים לקבוע שיחת יעוץ ראשונה ללא עלות במייל moticohen.adv@gmail.com או בטלפון 054-5445429

דילוג לתוכן