הסכם עבודה פרילנסר (עדכון 2024)

עו"ד מוטי כהן

28/12/2021

מאמרים חדשים באתר

עותק של מצגת - זכויות יוצרים וסוגיות משפטיות לבוני אתרים

דיני אינטרנט – הרצאה לבוני ומעצבי אתרים

כוח עליון חוזה

קיום חוזים בעת מלחמה – אירוע כוח עליון

רוצה לקבל למייל את המגזין "עניין רוחני"?

שיתוף המאמר

רקע –

בשנים האחרונות גוברת המגמה של בעלי עסקים, אשר בוחרים להעסיק נותני שירות- פרילנסרים-עצמאיים. מאמר זה בא להציג בפני בעלי העסקים את חשיבות עריכת הסכם למתן שירותים עם קבלנים עצמאיים – פרילנסרים.

משרד עורך דין מוטי כהן עורך הסכמי הזמנת עבודות וחוזה פרילנסר.

מהו פרילנסר?

פרילנסר  (Freelancer) הוא נותן שירות עצמאי אשר נותן שירות מוגדר, לרוב תחום בזמן. נותן השירות, אינו עובד שכיר של מזמין העבודה ואינו כפוף לו מבחינת יחסי עבודה. כפי שנראה, לקביעת הסטטוס בין מזמין השירות לבין נותן השירות, יש משמעויות משפטיות רחבות.

מדוע חשוב להגדיר את יחסי העבודה?

כאשר מתקיימים יחסי עבודה (יחסי עובד-מעביד), על המעסיק לעמוד בדרישות החוק שנוגעות לעניין, וכן בהוראות הסכמים קיבוציים. מן הצד השני מגיעות לעובד השכיר זכויות מכוח הדין.

מהן חובות המעסיק כלפי העובד– על המעסיק להפריש סכומים עבור פנסיה ופיצויי פיטורין, לשלם דמי הבראה, תשלום דמי-נסיעות, ימי חופשה שנתיים, דמי הבראה ועוד. בנוסף, במקצועות מסוימים קיימות דרישות נוספות מכוח הסכמים קיבוציים – כמו למשל שעות מנוחה מוגדרות, תשלום עבור ביגוד וכו'.

מה קורה כאשר מזמינים שירות מפרילנסר – הגדרת היחסים כמזמין-נותן שירות, 'משחררות' את מזמין השירות מכפיפות לחוקים הנ"ל ומאפשרות לו להתקשר עם ספק באופן ישיר ובעבור תמורה מוסכמת. במקביל, הפרילנסר אינו כפוף למעסיק והוא רשאי לעבוד ולתת שירותים במקביל במקומות אחרים.

נדגיש כי הגדרת ספק כפרילנסר לא נועדה לאפשר למעביד להתחמק מחובותיו ולהעסיק עובד שכיר 'במסווה' של פרילנסר כדי לחסוך בעלויות ישירות ועקיפות. יובהר כי בסמכות בית המשפט לקבוע את סטטוס יחסי העבודה בין הצדדים, ובמקרים כאלו רשאי בית המשפט לקבוע בדיעבד כי העובד יזכה לתנאים זהים של עובד שכיר ואף לחייב את המעסיק בפיצויים עונשיים, אם נמצא כי הוא נהג בחוסר תום לב.

לכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין בטרם מתקשרים בהסכם עם עובד, באופן כזה או אחר, על מנת לצמצם סיכונים משפטיים ולפעול בהתאם להוראות החוק.

היבטים משפטיים של העסקת נותן שירות פרילנס –

סעיפים חשובים בחוזה העסקה של פרילנסר:

לכל חוזה התקשרות מאפיינים משלו, אשר נובעים מסוג העסק וסוג השירות שניתן. יחד עם זאת הנקודות הבאות חשובות ויש להתייחס אליהן בכל הסכם התקשרות עם פרילנסר:

 1. אי תחולת יחסי עובד-מעביד – זוהי הרי מהות ההסכם ויש לציין זאת בבהירות. מומלץ עוד לציין שנותן השירות בחר מרצונו באופן העסקה כעצמאי, ואף להדגיש אם הוצע לו לעבוד כשכיר והוא סרב.
 2. הגדרה מדויקת של השירות – נותן שירות נותן בדרך כלל שירותים מוגדרים וספציפיים. (זאת בניגוד לעובד שכיר שלעיתים מוגדר כ'עובד כללי' שמבצע כל מיני משימות.
 3. לוחות זמנים לביצוע ואבני דרך – האם החוזה תחום בזמן? אם כן יש להגדיר לוחות זמנים ברורים, אבני דרך לביצוע וכן הוראות שנוגעות לחריגה מלוחות הזמנים וההשלכות בהתאם. שימו לב, שבדרך כלל נותן שירות עצמאי מאופיין בכך שהוא נותן את שירותיו בלוח זמנים עצמאי ולא בשעות ספציפיות. אולם זה עשוי להשתנות בהתאם למקרה.
 4. תשלום: סכום התמורה, חלוקה לתשלומים ומועדי התשלום, האם כולל מע"מ? הדגישו שהתמורה לספק היא סופית ומוחלטת, ואין להוסיף עליה תשלומים סוציאלים, דמי נסיעות וכו'.
 5. זכויות יוצרים וקניין רוחני –  הגדרת יחסי העבודה קשורה באופן ישיר לבעלות בזכויות יוצרים. חוק זכויות יוצרים קובע כי במקרים רבים הבעלים ביצירה מוזמנת יהיה היוצר. (כלומר הספק). לכן מומלץ להתייחס ישירות לשאלה זו, וודאי בהסכמים בעלי השלכות על זכויות יוצרים וקניין רוחני. אם המזמין מעוניין שזכויות היוצרים בכל היצירות שיווצרו יהיו שלו – יש לציין זאת במפורש.
 6. סודיות – סעיף אשר מגדיר מהו מידע רגיש ו/או סודי של המזמין ומהן מחויבויותיו של ספק השירות.
 7. אי-תחרות – מאפיין מהותי של הסכם מול ספקים, הוא שהם רשאים לתת שירותים ללקוחות נוספים. יחד עם זאת, מקובל לכלול סעיפי אי-תחרות. סעיפים אלו מגבילים את הספק בהתקשרויות ספציפיות ומצומצמות, למשל מול לקוחות קיימים של המזמין. או כאשר נוצר ניגוד עניינים.
 8. פרטיות ואבטחת מידע ספק השירות עשוי להיחשף למידע אישי ו/או רגיש שבידי המזמין. לכן יש לכלול בהסכם תנאים ברורים בנוגע לחובת שמירת הפרטיות ואבטחת המידע מצד הספק. מקור הדרישות האלה הוא בין היתר בחוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע. אלו מתייחסים לחובות בעל מאגר מידע בהתקשרות עם שירותי מיקור חוץ.
 9. אופן סיום ההתקשרות – באילו תנאים ניתן לסיים את ההתקשרות? האם נדרשת הודעה מראש ובאיזו אופן עליה להינתן? מה התנאים בהם נותן השירות יכול לסיים את ההתקשרות?
 10. רישיונות מקצועיים, ביטוחים ואחריות מקצועית– יש לוודא כי ספק השירות מחזיק ברישיונות הנדרשים לביצוע העבודה ובביטוחים מתאימים.
 11. התקשרות עם ספקי משנה – האם מותר לספק להתקשר עם ספק משנה לצורך ביצוע השירות?
 12. התייחסות בהסכם למקרה בו בית משפט יפסוק כי התקיימו בדיעבד יחסי עבודה. כיצד יתבצע קיזוז בין הספק לבין מזמין העבודה.
 13. הגבלת אחריות – סעיף חשוב במיוחד בהסכם הפרילנס. סעיף הגבלת האחריות נועד לצמצם את הסיכונים שחשוף אליהם נותן השירות. הסעיף מגביל ותוחם את סכום הפיצוי או את הסעדים שנותן השירות חשוף אליהם. מוצע לכלול בסעיף זה הגבלה של שיעור הפיצוי, בין היתר בהתאם לתמורה שמקבל נותן השירות. בנוסף, מוצע להגביל את סוגי הנזקים וההפסדים שנותן השירות אחראי אליהם. (להגביל אחריות לנזקים ישירים בלבד). לבסוף, מוצע להגביל את החבות של נותן השירות לתקופת זמן מוגבלת, כך שלא ניתן יהיה לבוא אליו בטענות לאחר פרק זמן ארוך.

הסכם עבודה פרילנסר – סיכום

כמו שראינו, חשוב לערוך הסכם עבודה גם עם נותני שירות עצמאיים – פרילנסרים. מעסיק שרוצה להגן על עצמו, יערוך הסכם מפורט וברור, שמבהיר את כל היחסים המקצועיים עם נותן השירות.

מכיוון שמדובר בתחום 'אפור' שבו עלולים לקרות תקלות- מומלץ לפנות לעורך דין שבקיא בהסכמים מסחריים מסוג זה.

משרדי עורך הסכמים למתן שירות פרילנס, בעיקר לעסקים בתחום הדיגיטל, יצירת תוכן, תרבות ואמנות, שיווק, ופיתוח אתרים. בתחומים אלו נדרשת הבנה של דינים שונים שחלים על הפעילות באינטרנט. למשל – קניין רוחני, זכויות יוצרים, פרטיות ואבטחת מידע, הגנת הצרכן ועוד.

מוזמנים לקבוע שיחת יעוץ ראשונה ללא עלות במייל moticohen.adv@gmail.com או בטלפון 054-5445429

אציין כי מאמר זה אינו כולל את כל הסוגיות והנקודות שיש להתייחס אליהן. מטבע הדברים לכל עסק מאפיינים משלו ובהתאם תידרש התייחסות ספציפית לכל סוג שירות ועיסוק.

*מאמר זה מהווה סקירה כללית ואינו בא במקום יעוץ משפטי נקודתי, לכן אין להסתמך עליו ללא בחינת נסיבות העניין.

קרדיט תמונה –

Photo by Ewan Robertson on Unsplash

שיתוף המאמר

עורך דין מוטי כהן

מעניק ייעוץ משפטי שוטף ליזמים, חברות, עסקים, אמנים ויוצרים מכל התחומים, בנושאי קניין רוחני – לרבות חוזי עבודה, חוזים מול לקוחות וספקים, ייעוץ משפטי בנושא אינטרנט (עריכת תקנון, מדיניות פרטיות ותנאי שימוש), רישום סימני מסחר, הגנה על סודות מסחריים ומידע עסקי ועוד.

עוד מאמרים בנושא חוזים

דיני אינטרנט – הרצאה לבוני ומעצבי אתרים

קיום חוזים בעת מלחמה – אירוע כוח עליון

הוצאה לאור ובינה מלאכותית

דילוג לתוכן